24 май- ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Реализиране, координиране и контролиране на държавната образователна политика в регион Враца;

  • Осигуряване на условия за качествено, конкурентноспообно образование с прагматична насоченост на всеки ученик, съответстваща на неговите интереси и въможности;
  • Поставяне на ученика в центъра на цялостната образователна и възпитателна дейност в училище;
  • Организиране на обучението с разбирането, че училището съществува, за да удовлетвори интересите и потребностите на своите възпитаници и очакванията на техните родители и обществото.

 


Визия: Утвърждаване на РИО-Враца като:

 

 

  • Висококомпетентен специализиран орган за организация, контрол и координация на дейностите по образованието;
  • Реално подпомагащ цялостната образователно-възпитателна дейност на ДГ и училищата;
  • Бързореагиращ и решаващ проблемите на образованието в област Враца;
  • Двигател на иновациите и развитието на педагогическите кадри;
  • Професионален екип, който се ползва с уважението, доверието и респекта на родителите и обществеността.

 

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio